In het kort

Het presidium van de raad heeft besloten dat de raad niet fysiek gaat vergaderen, zolang de maatregelen van het Rijk dat niet aanbevelen. Een gemeenteraad kon echter alleen besluiten nemen door fysiek bijeen te komen. Op 9 april werd een noodwet van kracht, waardoor nu ook digitaal besluiten genomen kunnen worden. De Raad van Almere werkt nu op een andere manier. 

  • de onderwerpen worden zoveel mogelijk schriftelijk behandeld;
  • alleen als het nodig is of als 1/5 deel van de raadsleden daarom vraagt, gaat het met een videovergadering;
  • als iets besloten moet worden doen we dat in een videovergadering.
Zowel de schriftelijke behandeling alsook de videovergaderingen zijn volledig openbaar. 

Schriftelijk behandelen

De meeste onderwerpen worden schriftelijk behandeld. U vindt al die onderwerpen op één centrale plek: de werkvoorraad. Nu staat de werkvoorraad op 28 april. Volgende maand wordt dat een datum eind mei.

Op de pagina 'werkvoorraad' vindt u rubrieken (kopjes):

  • De onderwerpen onder rubriek 'open voor schriftelijke behandeling', die zijn in behandeling.
  • Onder 'digitale bespreking' vindt u de onderwerpen waarvoor een videovergadering komt. Het presidium stelt altijd op donderdavond de agenda vast en die wordt op vrijdag gepubliceerd. Een eventuele videovergadering verdwijnt dan van de 'werkvoorraad' en wordt op de werkelijke datum in de agenda gezet.
  • 'Nog niet geagendeerd' betekent wat er staat: nog niet geagendeerd.
  • 'In afwachting schriftelijke reactie college' betekent dat de raad op het onderwerp al reacties heeft ingediend. Nu is het wachten op de reactie van het college daarop.
Hoe werkt dit nu
1 Een onderwerp komt in beeld. Het kan een raadsvoorstel van het college zijn, een motie of amendement of een agendaverzoek, maakt niet uit. De raad moet zich ergens over buigen.
2 Het onderwerp komt op de pagina 'werkvoorraad'. U kunt het dan al lezen.
3 Het presidium besluit hoe erover wordt vergaderd: schriftelijk of video. En plakt er een datum op.
4 De raadsleden hebben een week de tijd om schriftelijk hun mening over het onderwerp in te sturen naar de griffie van de raad.
5 De griffie bundelt alle reacties, publiceert die op de pagina 'werkvoorraad' en vraagt het college erop te reageren.
6 Het college reageert zo snel mogelijk op de reacties. De griffie publiceert de reactie van het college op de pagina 'werkvoorraad'. U kunt dus de college-reactie ook lezen.
7 Het presidium inventariseert of raadsleden nogmaals willen reageren (net als normaal de 'tweede termijn') of dat het onderwerp voor besluitvorming naar de plenaire videovergadering kan. 
Uw invloed als inwoner
Ook hier is plaats voor u gereserveerd. Als een onderwerp voor het eerst in zo'n schriftelijke carrousel komt, heeft u het recht om in te spreken. Alleen nu spreekt u niet, u schrijft: een brief per post of een e-mail. 
U heeft daar -net als normaal- een week de tijd voor nadat het onderwerp op de pagina 'werkvoorraad' gepubliceerd is.

Neem gerust een kijkje op die andere informatiepagina op deze site, die is bedoeld voor raadsleden, ambtenaren en het college. Maar er is niets geheims aan, u mag het allemaal weten, we omschrijven het proces alleen wat gedetailleerder voor deze professionals.

Videovergadering

Een videovergadering van de raad kan op twee manieren. Ze lijken op de normale werkwijze:
  1. een carrouselvergadering met een aantal raadsleden of fractieassistenten zónder besluitvorming.
  2. Een plenaire vergadering met álle raadsleden waarin besluiten genomen kunnen worden.
Beide videovergaderingen worden met een online-vergaderprogramma gevoerd. De videovergaderingen worden -net zoals normaal- live uitgezonden via Notubiz op de datum van de vergadering. En ze zijn daarna ook via Notubiz terug te kijken.

1
In een carrousel-videovergadering nemen meestal alleen de raadsleden/fractieassistenten deel die het onderwerp van de vergadering in hun portefeuille hebben. Ook is de portefeuillehouder uit het college (de wethouder dus) erbij aanwezig. En net als altijd is een van de raadsleden voorzitter. Aan zo'n videovergadering nemen dus 10 tot 15 mensen deel.
Maarrrrrr.... ook een inwoner kan deelnemen. Net zoals normaal kan een inwoner inspreken als een onderwerp voor het eerst in de carrousel besproken wordt. Alleen gebeurt dat nu dus ook in de videovergadering. Wilt u inspreken, neem snel contact op met de griffie, dan gaan zij het met u regelen. Ook hier weer: net als altijd uiterlijk om 12:00 uur op de dag van de vergadering. U snapt; beter is het om zo snel mogelijk contact op te nemen. Lees hier hoe u uw invloed kunt blijven uitoefenen.

2
In een plenaire videovergadering nemen alle raadsleden deel. Dat wil zeggen, volgens de wet moeten ze deel kúnnen nemen. Als ze dat niet willen of niet kunnen vanwege andere bezigheden of omdat ze ziek zijn, dan niet. Maar dat is ook net als normaal dus. In de plenaire videovergadering nemen (meestal) 45 raadsleden deel, plus de 6 wethouders (portefeuillehouders), plus de burgemeester (als voorzitter van de raad) en de griffier.

Stemmen
Een van de belangrijkste taken van de raad is het nemen van besluiten namens de inwoners van de stad. Dat gaat door stemming tijdens een plenaire vergadering. Normaliter steken raadsleden hun hand op om hun stem (vóór) uit te brengen. Nu gaat het echter elektronisch met een speciale stemfunctie in het raadsinformatiesysteem (Notubiz). Dat betekent dat u niet altijd tijdens de stemming zelf kunt zien wie voor of tegen is. Dat wordt pas na afloop van de videovergadering zichtbaar. We zoeken hier nog naar een mooiere oplossing. 

Hoe dan ook en nogmaals: de videovergaderingen zijn openbaar, dus de fractieassistenten of -medewerkers, de pers, betrokken ambtenaren of deskundigen en publiek kunnen allemaal getuige zijn. Maar net zoals tijdens de normale vergaderingen kunnen alleen raadsleden, de voorzitter en de griffier actief deelnemen.

Waar vindt u de raadsdocumenten

Schriftelijke vragen zijn vragen die een raadslid aan het college stelt. Het college moet ze zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 30 dagen beantwoorden.

Raadsbrieven zijn brieven die het college aan de raad stuurt. Er zijn duidelijk regels, bijvoorbeeld: het mogen maximaal 2 A4 zijn zonder bijlagen.

Ingekomen brieven zijn brieven die van andere inzenders komen. Burgers, organisaties of het bedrijfsleven. Een brief die gericht is aan de raad wordt altijd openbaar gemaakt. 

Véél meer informatie over uw invloed

Speciaal vanwege de andere werkwijze maakten wij een speciale pagina: invloednu. Daar leest u over alle instrumenten die u kunt gebruiken om de raad te helpen.

Bezoek
U kunt de Raad van Almere nu niet bezoeken. Wel zijn alle openbare vergaderingen voor iedereen online toegankelijk via de agenda op Notubiz. 

LET OP: ook vergaderingen die (fysiek) plaatsvinden in het stadhuis kunt u dus NIET bezoeken. Dit geldt voor iedereen: voor inwoners, organisaties en zelfs voor ambtelijke ondersteuning. Alleen de noodzakelijke deelnemers en vertegenwoordigers van de pers krijgen toegang. Aanmelding vooraf is noodzakelijk. 

Blijf bij

(Bijna) elke zaterdag versturen wij het Raadsnieuws:
de e-mailnieuwsbrief van de Raad van Almere.

Meld u aan en blijf bij.

Raad van Almere