De aanleiding voor deze bijeenkomst is tweeledig. Enerzijds laat de actuele coronacrisis zien dat een degelijk beleid rond reserves noodzakelijk is om in mindere tijden toch financiële slagkracht te hebben. Anderzijds kan een objectivering van het gewenste niveau van de reserves en van de regels hoe we met de reserves omgaan helpen om die financiële slagkracht in de toekomst ook daadwerkelijk te bereiken. 

Onderwerpen die in de bijeenkomst worden besproken zijn o.a. de functie van de reserves, een overzicht van de reserves binnen de gemeente Almere, de relatie met risicomanagement en de kaderstellende rol van de gemeenteraad bij de reserves (en het weerstandsvermogen). Aan het begin van de bijeenkomst wordt aan de hand van een aantal indicatoren een beeld met elkaar gedeeld van de mate waarin Almere op langere termijn aan zijn verplichtingen (solvabiliteit) kan voldoen. Deze indicatoren met betrekking tot de solvabiliteit zullen voor zowel het verleden (vanaf 2014), het heden en ook in de ontwikkeling van de tijd (tot 2023) worden gepresenteerd. Aan het eind van de bijeenkomst worden de mogelijke vervolgstappen bepaald. Het uiteindelijke doel is om goede, onderbouwde afspraken te maken over de gewenste hoogte van de reserves en de wijze van aanvullen en onttrekken.

Aanmelden

U kunt zich voor de bijeenkomst op 19 mei aanmelden met onderstaande knop. Maar om een goede digitale bespreking mogelijk te maken, is het vriendelijk verzoek per fractie 1 persoon te laten deelnemen. 

Raad van Almere